Huisregels Huisregels

Toepasselijkheid

Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in Vibes Eindhoven.

Algemeen

Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen

1. Toegang tot Vibes Eindhoven

 1. Toegang tot Vibes Eindhoven is uitsluitend mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs of een andere door of namens Vibes Eindhoven afgegeven autorisatie. Autorisatie kan uitsluitend worden verleend na legitimatie door middel van een geldig legitimatiebewijs. Er kan om aanvullende (persoons)gegevens worden gevraagd, zoals geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats.
 2. Door of namens Vibes Eindhoven afgegeven autorisaties zijn niet overdraagbaar en dienen te allen tijde zichtbaar te worden gedragen. Op verzoek van door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen dient eenieder aan te kunnen tonen over een geldig toegangsbewijs of een door of namens Vibes Eindhoven afgegeven andere autorisatie te beschikken.
 3. Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Vibes Eindhoven dan dat gedeelte waartoe toegang is verleend.
 4. Bezoekers die tijdens een evenement Vibes Eindhoven verlaten, wordt in beginsel geen toegang meer verleend tot Vibes Eindhoven.
 5. Eenieder die zich in Vibes Eindhoven bevindt, moet zich kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
 6. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteert Vibes Eindhoven een minimum adviesleeftijd van 16 jaar. Bij nachtevenementen hebben bezoekers onder de 18 jaar geen toegang.
 7. De door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen hebben het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich in Vibes Eindhoven bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV binnen Vibes Eindhoven gebeurt bij de in- en uitgangscontrole en binnen Vibes Eindhoven wanneer daartoe aanleiding is. Binnen Vibes Eindhoven verstaan we onder ‘visiteren’ de controle van tassen, koffers, dozen en alles wat men bij zich draagt. Onder privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering wordt verstaan de oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend of uit het pand verwijderd.
 8. De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen: a. etens-endrinkwaren; b. gevaarlijkevoorwerpen,waaronderwapens,messen,glas-en/ofblik; c. (soft/hard)drugs en alcohol; d. giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk; e. skates, fietsen, steps, skateboards etc.; f. (huis)dieren; g. professionelefoto-envideo-enaudioopnameapparatuur; h. vlaggen of vlaggenstokken; i. drones en soortgelijke voorwerpen; j. selfiesticks; en k. alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van Vibes Eindhoven en de door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde. In aanvulling op het bovenstaande is een organisator van een evenement in Vibes Eindhoven gerechtigd om per evenement aanvullende (veiligheids- )maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld het weigeren van (grote) tassen en rugzakken. Bezoekers dienen derhalve vooraf na te gaan of er dergelijke aanvullende voorschriften gelden.
 9. De directie van Vibes Eindhoven behoudt zich het recht voor om eenieder zonder opgave van redenen de toegang tot Vibes Eindhoven te ontzeggen, zonder dat deze persoon recht heeft op een schadevergoeding.
 10. Na 02.00 uur worden geen bezoekers meer toegelaten in het pand. Dit geldt ook wanneer een avond tot 07.00 uur duurt.

2. In Vibes Eindhoven

 1. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan alcohol te kopen en/of te consumeren in en rond Vibes Eindhoven. Voorts is het bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om aan bezoekers onder de 18 jaar alcohol te verstrekken. Het is bezoekers onder de 18 jaar niet toegestaan tabak te kopen. Door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen zien toe op de naleving van het voorgaande, waarbij zij bezoekers kunnen verzoeken om een ID-bewijs of een door Vibes Eindhoven uitgegeven (18+) polsbandje te tonen. Bij overtreding van voornoemd verbod kan de bezoeker de toegang tot Vibes Eindhoven worden ontzegd.
 2. Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat Vibes Eindhoven onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld.
 3. Groepskenmerkende of negatief sfeerbepalende kleding (moterclub hesjes, voetbalshirts, kleding met aanstootgevende teksten etc.) zijn verboden. 
 4. Het is verboden Vibes Eindhoven te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes. Bij overtreding zal de eventuele boete (oplopend tot € 2.400,-) door Vibes eindhoven worden verhaald op de overtreder.
 5. Het gebruik van elektronische sigaret/ E-sigaret is niet toegestaan in het pand.
 6. Het bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.
 7. Het is verboden in staat van dronkenschap Vibes Eindhoven te betreden of in Vibes Eindhoven aanwezig te zijn.
 8. Het is verboden om zich met meerdere personen in één toiletruimte te bevinden.
 9. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen of brandblusmiddelen te blokkeren.
 10. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen en het gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding zoals (sport)club-geaffilieerde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.
 11. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van Vibes Eindhoven is niet toegestaan.
 12. Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame-uitingen in Vibes Eindhoven en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van Vibes Eindhoven.
 13. Vibes Eindhoven en de organisator van een evenement (na toestemming van Vibes Eindhoven) zijn gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken. Vibes Eindhoven is gerechtigd om deze opnamen te projecteren op de ledschermen aan de buitenzijde van en op de schermen binnen Vibes Eindhoven. Bovendien is Vibes Eindhoven gerechtigd om deze opnamen voor haar eigen doeleinden te gebruiken en beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners. De organisator van een evenement is (na toestemming van Vibes Eindhoven) gerechtigd om de opnamen van haar evenement naar eigen inzicht en kosteloos te gebruiken en te exploiteren op welke wijze dan ook.
 14. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.
 15. In Vibes Eindhoven kan men worden blootgesteld aan geluidsniveaus boven 85 dBA. Het dragen van gehoorbescherming valt onder de eigen verantwoordelijkheid.
 16. De directie van Vibes Eindhoven adviseert om gehoorbescherming te gebruiken teneinde gehoorschade te voorkomen.

3. Calamiteiten

 1. Eenieder die zich in Vibes Eindhoven bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften in geval van een calamiteit is verboden.
 2. De directie van Vibes Eindhoven is gerechtigd om Vibes Eindhoven te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

4. Beveiliging

De (camera)systemen in Vibes Eindhoven registreren 24 uur per dag beeld en geluid en aanwezigheid in het gebouw. Vibes Eindhoven kan de politie mee laten kijken met de door deze systemen gemaakte opnamen.

5. Geen schadevergoeding

Het bezoeken van Vibes Eindhoven geschiedt geheel op eigen risico. Vibes Eindhoven is niet verantwoordelijk voor de schade die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van een besluit om een evenement af te gelasten.

6. Ontzegging toegang, verwijdering en boete

 1. De door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan deze huisregels houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit Vibes Eindhoven te verwijderen. Deze personen zijn bovendien aan Vibes Eindhoven een direct opeisbare boete verschuldigd van € 500,-, onverminderd het recht van Vibes Eindhoven op schadevergoeding. Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd.
 2. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van Vibes Eindhoven aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.
 3. Het overtreden van de huisregels, alsmede ook het uitlokken of aanzetten tot overtreding, leidt altijd tot verwijdering uit Vibes Eindhoven in de vorm van een voorlopig lokaalverbod.

7. Persoonsgegevens

Vibes Eindhoven verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

8. Wijziging en klachten

 1. Vibes Eindhoven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van Vibes Eindhoven te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.
 2. Klachten van welke aard dan ook, kunnen schriftelijk bij Vibes Eindhoven worden gemeld. Klachten dienen binnen drie werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt het ‘klachtrecht’.